Shipping & returns

นโยบายการคืนสินค้า

คุณสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันโดยนับจากวันที่คุณได้รับสินค้าไปจนถึงวันที่ประทับตราไปรษณีย์ลงบนบรรจุภัณฑ์ที่คุณส่งกลับไปหาเรารวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สาเหตุในการคืนสินค้า

คุณสามารถคืนสินค้าเนื่องจากสินค้าได้รับความชำรุดเสียหาย ไม่พอดีกับตัวคุณ(สำหรับสินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งการ) ได้รับสินค้าผิด สินค้าบางส่วนสูญหาย เปลื่ยนใจ ลูกค้าสามารถส่งคืนได้

 

เงือนไขสำหรับการคืนสินค้า

การคืนสินค้าและกล่องบรรจุสินค้าของคุณต้องตรงไปตามเงื่อนไขด้านล่างเพื่อให้การคืนสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้อง

 

 

เอกสารและสิ่งที่จำเป็นสำหรับการคืนสินค้า: 

  •    หลักฐานการซื้อขาย ( Delivery Note) ที่แนบอยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์
  •    ติดต่อเข้ามาหาเจ้าหน้าที่ของเราโดยทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2018-4999 ต่อ 2318. 2321 ในเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 8:00 -17:15 น.

 

การเปลี่ยนสินค้า

หลังจากที่เราได้รับสินค้าจากคุณแล้ว เราจะทำการตรวจสอบการคืนสินค้าและจะแจ้งให้คุณทราบถึงผลของการตรวจสอบ กระบวนการตรวจสอบนี้อาจใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ

ถ้าการคืนสินค้าของคุณนั้นตรงตามเงื่อนไข การเปลี่ยนคืนสินค้าจะได้รับการดำเนินการทันที และเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลของการตรวจสอบรวมถึงประมาณการจัดส่งสินค้าใหม่ให้คุณรับทราบ

 

การคืนเงิน

การคืนเงินจะได้รับการดำเนินการในกรณีที่มีการคืนสินค้าและการยกเลิกคำสั่งซื้อเกิดขึ้น โดยวิธีการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณชำระเงินในการซื้อสินค้า

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเข้ามาหาเจ้าหน้าที่ของเราโดยทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2018-4999 ต่อ 2318. 2321 ในเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 8:00 -17:15 น.

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

1. กรณีการขอเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากสินค้าไม่พอดีกับรูปร่าง สามารถแจ้งความประสงค์ในการขอเปลี่ยน size ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพียง 1 ครั้ง

2. กรณีลูกค้าขอคืนสินค้าเนื่องจากลูกค้าไม่พอใจในสินค้า สามารถแจ้งความประสงค์ในการขอคืนสินค้าได้โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดส่งคืนลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเอง